Privacy

Logopedie Centrumwaard hecht veel waarde aan privacy en aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons privacyreglement geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Op deze pagina vindt u een samenvatting van ons privacyreglement.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Logopedie Centrumwaard houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in ons privacyreglement;
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Logopedie Centrumwaard zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u vragen heeft over het privacyreglement, kunt u deze stellen aan uw behandelend logopedist. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@logopediecentrumwaard.nl of telefonisch contact opnemen met de praktijk: 072-5744261

Het complete privacyreglement kunt u vinden op de volgende pagina. Klik hier.